ارسال شده در

تقسیم بندی ایزوگام بر اساس پوشش روی آن

تقسیم بندی ایزوگام بر اساس پوشش روی آن ایزوگام با روکش آلومینیم با توجه به روکش آلومینیمی، این نوع ایزوگام در جاهایی که در تابش نور مستقیم آفتاب است کاربرد زیادی دارد. ایزوگام بدون روکش آلومینیم [...]