نکات فنی و اجرایی نصب ایزوگام شرق

نکات فنی و اجرایی نصب ایزوگام شرق برای  نصب ایزوگام چه نکات اساسی را باید رعایت نمود ؟ ?سطح باید خشک و یا رطوبت آن بسیار کم باشد. ?پوشش های سست و قدیمی می بایست تخریب و هموار شوند. ?سطح باید عاری [...]